گروه داروسازی اکتوور

نوع دربدرب فست رول اختصاصی اسپیدُرز
پروژهگروه داروسازی اکتوور
محل نصبانبار دارویی اکتوور

داروسازی اکتوورکو، درب فست رول اختصاصی اسپیدُرز،موتور گیربکس مصرفی زیمنس آلمان